گام شماره 1
لطفا فعالیت های مرتبط با واحد مذکور را در چک لیست قید فرمائید.
گام شماره 2
جزئیات فعالیت ها