افزایش قدرت خرید با اصلاح یارانه ها

سخنگوی دولت: مردمی‌سازی یارانه‌ها قدرت خرید همه دهک‌ها را افزایش داد؛

دهک اول تا نهم به ترتیب ۹۲۳ هزار تومان، ۷۸۳ هزار تومان، ۷۰۶ هزار تومان، ۲۹۱ هزار تومان، ۲۳۶ هزار تومان، ۲۳۴ هزار تومان، ۱۵۰ هزار تومان، ۷۱ هزار تومان و ۱۸ هزار تومان افزایش قدرت خرید پیدا کرده‌اند.

‌عکس از محمدحسن ظریف‌منش